Общи условия за ползване

Общи положения


1.1. Общите условия се прилагат за всички сделки между „ДЕСИС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ“ и негови КЛИЕНТИ – търговци и юридически лица, по повод предлагани от „ДЕСИС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ“ Продукти, освен ако прилагането им не е изключено изрично с писмен договор.


1.2. Търговските условия на КЛИЕНТА не са приложими за ДЕСИС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ.


1.3. Продукти по смисъла на тези Общи условия означават: всички стоки, в това число опаковъчни материали (палети, контейнери, боксове) и услуги, предлагани от ДЕСИС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ. Доставки по смисъла на тези Общи условия означават: продажбата на стоки и извършването на услуги, свързани с продажбата на стоки.


1.4. Общите условия действат считано от най-ранното от: а) отправяне на оферта от ДЕСИС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ; б) заявяване на Продукт от КЛИЕНТА; в) сключване на индивидуален писмен договор, който не изключва изрично прилагането на Общите условия; г) настъпване на друго релевантно обстоятелство. За избягване на съмнение, се счита, че Общите условия действат не по-късно от предаване на Продукта.


1.5. В случай, че отделни клаузи от Общите условия станат изцяло или частично недействителни, недействителността им не засяга валидността на останалите условия или обвързващата им сила. Страните ще предоговорят, с добра воля, условията на всяка недействителна клауза, а при невъзможност за постигане на съгласие, същата ще бъде заменена по право от съответната повелителна правна норма.


1.6. Отказ от право е налице за ДЕСИС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ само когато отказът е формулиран в надлежно подписан писмен документ, с изрично посочване на правото, от което ДЕСИС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ се отказва.


2. Оферти и заявки


2.1. Офертите на ДЕСИС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ са обвързващи до изтичане на определения в тях срок. КЛИЕНТЪТ няма право да предоставя на трети лица адресирана до него оферта. Всички устни уговорки, включително такива между КЛИЕНТА/служители на КЛИЕНТА и служители на ДЕСИС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ, имат сила след надлежното им писмено потвърждаване от страна на ДЕСИС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ.


 2.2. Отправена до ДЕСИС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ Заявка на КЛИЕНТА става обвързваща за ДЕСИС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ и има силата на договор между страните, ако: - е извършена в писмена форма, с изрично посочване на Продукта по вид и количество; и - е потвърдена от ДЕСИС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ в писмена форма или чрез извършване на доставка в съответствие с поръчката.


3. Доставки


3.1. Количеството на доставката се определя според потвърдената от ДЕСИС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ Заявка. ДЕСИС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ има право да извършва частични доставки и/или да се освободи от задължението си за доставка, в случай че складовата наличност от съответния Продукт не е достатъчна, за да задоволи потребностите на КЛИЕНТА.


 3.2. Ако натоварването на Продуктите и/или превозът им до местоназначението и/или разтоварването им се организират от ДЕСИС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ, КЛИЕНТЪТ заплаща на ДЕСИС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ всички свързани с това разходи. В случай, че е уговорено изрично доставката да се осъществи до местоназначението, като транспортните разходи са за сметка на ДЕСИС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ, оферираната от ДЕСИС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ цена и транспортни разходи не включват разходите за разтоварване.


3.3. Рискът от случайно погиване или повреждане на Продуктите, както и рискът от всякакви разходи, които биха могли да възникнат във връзка с Продуктите, в това число разходи за тяхното съхранение, се прехвърля върху КЛИЕНТА в уговорения момент за предаване на Продуктите на КЛИЕНТА или на куриер, превозвач или спедитор за доставка до КЛИЕНТА. Извършеното предаване на КЛИЕНТА се удостоверява с двустранно подписана експедиционна бележка, приемо- предавателен протокол или друг писмен документ с равнозначно значение, като предаването се извършва на лице, оторизирано  от КЛИЕНТА да приема Продукти; извършеното предаване на куриер, превозвач или спедитор за доставка до КЛИЕНТА се удостоверява със съответния превозен документ.


3.4. Приемането на Продуктите от КЛИЕНТА, куриер, превозвач или спедитор удостоверява одобрението от КЛИЕНТА на количеството, опаковката и натоварването им. КЛИЕНТЪТ се съгласява, че ДЕСИС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ няма задължение да застрахова Продуктите, в това число да сключва транспортна застраховка.


3.5. КЛИЕНТЪТ се задължава да оказва възможното съдействие на ДЕСИС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ във връзка с доставката, както и да го уведомява своевременно за обстоятелства, които могат да я затруднят. Продуктите се разтоварват от КЛИЕНТА незабавно след пристигането им, с дължимата грижа, съобразно дадените инструкции. ДЕСИС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ може по своя преценка да окаже съдействие при разтоварването. В случай че при разтоварването се използва оборудване на ДЕСИС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ, ДЕСИС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ фактурира на КЛИЕНТА всички разходи, свързани със забавено разтоварване, ако е налице такова.


3.6. Използването на Продуктите от КЛИЕНТА се осъществява на негов риск. ДЕСИС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ не носи отговорност за съответствието на доставените Продукти с целите, за които КЛИЕНТЪТ възнамерява да ги използва, нито за вреди от какъвто и да било характер, които могат да възникнат като следствие от използване на Продуктите в широк смисъл. КЛИЕНТЪТ се задължава да проверява съответствието на Продуктите с целевата употреба.


3.7. При предаването на Продуктите ДЕСИС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ предоставя на КЛИЕНТА документи, удостоверяващи съответствието на Продуктите с изискванията на законодателството (сертификати, СЕ декларации, инструкции за експлоатация и други придружаващи документи).


3.8. ДЕСИС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ осъществява доставки в сроковете, които са писмено потвърдени от него. Всички други срокове се определят в зависимост от конкретните условия (в това число транспортни условия и маршрути, превозни средства и др.) и се считат за спазени, ако Продуктите напуснат точката на експедиция в такова време, каквото, при отчитане на конкретните условия, е необходимо за пристигането им на местоназначението.


3.9. ДЕСИС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ не отговаря за неизпълнение в широк смисъл, причинено от форсмажорен случай (непреодолима сила, случайно събитие или други обстоятелства извън контрола на ДЕСИС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ, в това число препятствия или затруднения при оперирането на поддоставчици, на производствения или транспортния сектор и др.). При форсмажорен случай КЛИЕНТЪТ няма право да отменя или отказва приемането на доставки, извършени със забавяне. Ако, поради форсмажорния случай, която и да е доставка се забави с повече от 2 (два) месеца след определения срок, ДЕСИС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ има право по своя преценка незабавно след изтичане на срока или по-късно да прекрати договора или да откаже изпълнението на конкретни доставки с известие с незабавно действие. Ако, поради форсмажорния случай, която и да е доставка се забави с повече от 2 (два) месеца след определения срок, КЛИЕНТЪТ има право да даде на ДЕСИС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ разумен срок за изпълнение, след изтичането на който, при липса на изпълнение, има право да откаже доставката и/или да прекрати договора с известие с незабавно действие.


3.10. Собствеността на Продуктите преминава върху КЛИЕНТА с пълното изплащане на всички суми, дължими от КЛИЕНТА с оглед на бизнес отношенията му с ДЕСИС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ. КЛИЕНТЪТ няма право да откаже да заплати приети Продукти, като предложи връщането им на ДЕСИС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ.


4. Цени и плащане


4.1. КЛИЕНТЪТ заплаща на ДЕСИС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ доставките по Ценова листа, с цени, в сила към датата на потвърждение на Заявката, респективно - издаване на фактурата. Съответната действаща цена се удостоверява с издадената от ДЕСИС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ фактура. КЛИЕНТЪТ се съгласява, че ДЕСИС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ може да увеличава едностранно обявените цени на Продуктите, като промяната влиза в сила незабавно след уведомяването, като за уведомяване се счита и публикацията на официалната интернет страница http://desis.bg. Заявки преди датата на промяна на цените, ако то е в посока увеличаване, се изпълняват по действащите преди промяната цени. В случай на несъгласие с увеличението КЛИЕНТЪТ има право да прекрати търговските си отношения по закупуване (доставка) на Продукти с ДЕСИС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ с двуседмично предизвестие, като при такова прекратяване направените Заявки до датата на изтичане на предизвестието подлежат на изпълнение и заплащане.


4.2. Всяко увеличение на разходите във връзка с изпълнението на договора, възникнали след неговото сключване, в това число разходи за превоз, митнически такси, данъци и други публични вземания, е за сметка на КЛИЕНТА.


 4.3. Плащания се извършват незабавно след издаване на фактурата, освен ако не е уговорено друго. В случай че е уговорен друг срок, той се отбелязва в издадената фактура. Плащането погасява първо разноските, след това – неустойката и накрая – главницата. Ако основанието за плащане не е посочено ясно, задълженията се погасяват по реда на възникването им.


4.4. ДЕСИС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ фактурира отделно или на отделен ред, а КЛИЕНТЪТ заплаща незабавно, без удръжки, с дължимия ДДС, независимо от условията за плащане на цената: - транспортните разходи, както и разходите за натоварване и/или разтоварване, когато е приложимо.


4.5. При сделки в чужда валута, които не са фактурирани в лева, тяхната равностойност се заплаща по централния курс на БНБ към датата на издаване на фактурата.


5. Недостатъци и гаранционни срокове


 5.1. Закупените ПРОДУКТИ са с гаранционен срок  24 месеца. Рекламации за липси и други явни недостатъци могат да бъдат предявени писмено при приемане на Продуктите от КЛИЕНТА. В противен случай Продуктите се считат за приети. При навременна, точна и основателна рекламация за недостатъци, ДЕСИС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ може по своя преценка: да замени Продуктите с недостатъци, да допълни доставката с липсващите Продукти, да обезщети КЛИЕНТА за недостатъците или да направи отстъпка от цената на Продуктите. Ако Техническият отдел на ДЕСИС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ след проверка установи, че частите не са дефектни или няма причина да бъде призната гаранцията, то той ще уведоми Клиента. Изпратените части за подмяна ще бъдат фактурирани на Клиента. Ако детайла, може да бъде възстановен/отремонтиран, то ДЕСИС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ще фактурира стойността за ремонта  и ще го продаде на по-късен етап. Изключени от гаранцията са: – естествено износвани части и подлежащи на преждевременно износване поради свойствата на материала или начина на употребата му;  щети от неправилно съхранение, неправилно или небрежно манипулиране или употреба, неправилен монтаж или експлоатация, претоварване, неправилна инсталация, ненормални температурни условия, дефектни строителни работи, химически, електромеханични или електрически влияния; – експлоатация, манипулиране и поддръжка, провеждани неправилно и не в съответствие с инструкциите на ДЕСИС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ; – ремонти, промени и настройки, извършвани без съгласието на ДЕСИС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ; – влагани резервни части от друг източник, не от ДЕСИС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ.


5.2. Рекламации за недостатъци, които по естеството си не могат да бъдат забелязани при обикновен преглед, могат да бъдат предявени писмено веднага след откриването им, но не по-късно от 15 (петнадесет) дни от приемането на Продуктите. Рекламациите следва да бъдат придружени със съответните доказателства и друга релевантна документация. За рекламирания недостатък страните подписват констативен протокол, като при противоречия относно съдържанието му ангажират независим експерт/експертна комисия. В случай на констатирани недостатъци, ДЕСИС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ може по своя преценка: да замени Продуктите с недостатъци, да обезщети КЛИЕНТА за недостатъците или да направи отстъпка от цената на Продуктите.


 5.3. Рекламацията за недостатъци за определена доставка на Продукти или услуги не дава право на КЛИЕНТА да отказва последващи заявени доставки на Продукти по същото или друго правоотношение. ДЕСИС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ не отговаря за недостатъци, които могат да бъдат отстранени от КЛИЕНТА без значителни усилия.


5.4. В случай на замяна на Продукти с недостатъци ДЕСИС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ определя разумен срок, в който вдига или се задължава да се разпореди с рекламираните Продукти. Ако ДЕСИС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ не спази срока, КЛИЕНТЪТ може да върне Продуктите по своя инициатива до точката на експедиция в страната. ДЕСИС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ поема разходите за транспортиране на Продуктите от мястото на доставка до точката на експедиция в страната.


 


6. Отговорност


 6.1. ДЕСИС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ отговаря само за вреди, причинени умишлено или поради груба небрежност, при нарушение на съществено договорно задължение.


6.2. ДЕСИС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ не носи отговорност за неизпълнението на куриер, превозвач или спедитор или техните подизпълнители, независимо дали същите са ангажирани от него. Отговорността за подизпълнители се ограничава до внимателния избор на последните.


6.3. ДЕСИС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ не носи отговорност при забавено приемане или необоснован отказ за приемане на Продукти от КЛИЕНТА. В случай на забава за приемане или необоснован отказ за приемане на Продукти ДЕСИС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ има право да отказва изцяло или частично доставки, във връзка със засегнатия договор и по други правоотношения с КЛИЕНТА и/или да прекрати договора без предизвестие. При забава за приемане и/или необоснован отказ за приемане на Продукти КЛИЕНТЪТ не се освобождава от задължението си за плащане. КЛИЕНТЪТ заплаща на ДЕСИС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ всички разходи, произтекли от неоснователния отказ и/или забава за приемане на Продуктите, включително, но неизчерпателно разходите за тяхното съхранение и транспортните разходи за доставката /.


6.4. КЛИЕНТЪТ няма право да прихваща свои вземания с вземания на ДЕСИС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ, освен ако същите не са съдебно потвърдени или изрично признати от ДЕСИС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ.


6.5. В случай на забава за плащане, КЛИЕНТЪТ дължи на ДЕСИС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ неустойка в размер на 20 % (двадесет процента) годишно от стойността на неплатеното задължение. Това не лишава ДЕСИС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ от правото да претендира реалните вреди, надвишаващи размера на неустойката. КЛИЕНТЪТ заплаща и всички разходи, свързани с извънсъдебно и/или съдебно събиране на вземанията. Плащане, извършено в брой, не се счита за извършено, докато не е на разпореждане на ДЕСИС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ. В случай на забава за плащане ДЕСИС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ има право да прекрати с известие с незабавно действие действието на всички преференциални условия в полза на КЛИЕНТА, ако са уговорени такива, в това число търговски отстъпки, разсрочено плащане и други.


 6.6. При забава на КЛИЕНТА за плащане или ако станат известни обстоятелства, които поставят под съмнение платежоспособността на КЛИЕНТА, ДЕСИС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ има право с известие с незабавно действие да обяви целия дълг на КЛИЕНТА за незабавно изискуем и по своя преценка: - да прекрати търговските си отношения по доставка на Продукти с КЛИЕНТА; или - да отказва изцяло или частично доставки в полза на КЛИЕНТА, във връзка със засегнатия договор и по други правоотношения с КЛИЕНТА, както и да изисква авансово плащане на доставките.


7. Други разпоредби


 7.1. В уредените в тези Общи условия случаи на прекратяване на отношенията между страните, прекратяването действа занапред и не засяга заявени/доставени Продукти, преди прекратяването.


7.2. Писмената форма по тези Общи условия включва и размяна на документи по доставка на Продуктите и на обявени от ДЕСИС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ и от КЛИЕНТА  електронна поща.


7.3. Съдебните спорове се уреждат пред родово компетентия съд в град София.


 7.4. За неуредените в тези Общи условия въпроси се прилага действащото българско гражданско и търговско законодателство.